Εκτελεστικός ΟργανισμόςΚαινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency-INEA)


Ο Εκτελεστικός Oργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency-INEA) είναι διάδοχος Oργανισμός του Εκτελεστικού Οργανισμού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Trans-European Transport Network Executive Agency-TEN-T EA), που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006, για να διαχειριστεί την τεχνική και οικονομική εφαρμογή του δικού της προγράμματος TEN-T. Αποστολή του είναι αφενός, η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη και υψηλής ποιότητας διαχείριση σε προγράμματα που αφορούν τομείς, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες και αφετέρου η προώθηση της συνέργειας μεταξύ τέτοιων δραστηριοτήτων, που θα ωφελήσουν την οικονομική ανάπτυξη και τους ευρωπαίους πολίτες.
Ο Εκτελεστικός οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων ξεκίνησε επίσημα τη δράση του την 1η Ιανουαρίου 2014, με σκοπό να εφαρμόσει τα παρακάτω ευρωπαϊκά προγράμματα:
• «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility-CEF).
• Μέρη του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 «Έξυπνες, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές + Ασφαλής, καθαρή και επαρκής ενέργεια» (Smart, green and integrated transport + Secure, clean and efficient energy).
• Προηγούμενα προγράμματα, όπως το TEN-T και το Marco Polo 2007-2013.

Πηγές: [https://ec.europa.eu/inea/mission-objectives]