Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020


Ο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» αποτελεί το χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση της «Ένωσης Καινοτομίας» (Innovation Union), μια πρωτοβουλία της «Ευρώπης 2020», που στοχεύει στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως μέσο που θα οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων εργασίας, ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 έχει την πολιτική στήριξη των ηγετών της Ευρώπης, όπως και των μελών του Ευρωκοινοβουλίου. Έχει συμφωνηθεί ότι η έρευνα αποτελεί επένδυση για το μέλλον κι έτσι τέθηκε στο επίκεντρο των δράσεων της Ε.Ε. για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξη και εργασία. Συνδυάζοντας την Έρευνα με την Καινοτομία, ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, οδηγεί στην επίτευξη αυτού του στόχου, δίνοντας έμφαση στην αριστεία της επιστήμης, στην υπεροχή της βιομηχανίας και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα της Ευρώπης να παράγει επιστημονική γνώση παγκόσμιας κλάσης, να αίρει τα εμπόδια προς την καινοτομία και να διευκολύνει την συνεργασία ιδιωτικών και δημοσίων φορέων στην επίτευξη της καινοτομίας.
Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 είναι ανοιχτός προς όλους, έχει απλή δομή που μειώνει την γραφειοκρατία και τον απαιτούμενο χρόνο, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να επικεντρωθούν σε ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό. Με αυτή την προσέγγιση, νέα σχέδια και προγράμματα ξεκινούν ταχέως και επιτυγχάνουν αποτελέσματα με γοργό ρυθμό.
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο-πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία θα εμπλουτιστεί με επιπλέον μέτρα, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Αυτά τα μέτρα θα στοχεύσουν στην κατάργηση των εμποδίων, ώστε να δημιουργηθεί μια αυθεντική ενιαία αγορά γνώσεων, πληροφοριών, έρευνας και καινοτομίας.