Κατηγορία: Παραδοτέα του προγράμματος

Έκθεση για τις έννοιες, τις συζητήσεις και τους δείκτες των οριακών γαιών

Η παρούσα έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και έχει ως σκοπό την κατάρτιση καταλόγου δεικτών για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κατηγοριών των οριακών γαιών. Ειδικότερα, αυτοί οι δείκτες παρέχουν...

Επισκόπηση των πολιτικών τοπίων

Το συγκεκριμένο παραδοτέο αποτελεί μια επισκόπηση των σχετικών πολιτικών για τους πόρους βιομάζας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οριακές γαίες και τους κανονισμούς που αφορούν τις οριακές γαίες σε περιφερειακό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών...

Κατάλογος των καλλιεργειών βιοενέργειας και της καταλληλότητάς τους στις κατηγορίες οριακών γαιών

Ο κατάλογος αυτός αποσκοπεί στη διερεύνηση περαιτέρω βιολογικών χαρακτηριστικών και δημιουργεί μια βάση δεδομένων φυτών βιοενέργειας που είναι κατάλληλα για καλλιέργεια σε κάθε κατηγορία MagL. Αυτή η βάση δεδομένων θα καθορίσει τη σκοπιμότητα καλλιέργειας...

Έκθεση γενικής κατανόησης των οριακών γαιών

Το παρόν έγγραφο περιέχει μια επισκόπηση ζητημάτων που σχετίζονται με τις οριακές γαίες όπως status quo περιορισμοί της αειφορίας, αξιολόγηση της διαθεσιμότητας των οριακών γαιών, αξιολόγηση των κατάλληλων οριακών γαιών για την καλλιέργεια φυτών,...