Κατηγορία: Παραδοτέα του προγράμματος

Under construction

Κατάλογος προτεινόμενων πολιτικών σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Η έκθεση αυτή έχει εκπονηθεί από το FNR και βασίζεται στο D3.2. Συνοψίζει και κατηγοριοποιεί τις σχετικές πολιτικές για τη χρήση των οριακών γαιών (MagL) για την παραγωγή βιομάζας για βιοενέργεια στις χώρες εταίρους...

Έκθεση για τις περιφερειακές πολιτικές για τη χρήση βιομάζας από Οριακές Γαίες και στρατηγικές για πιλοτικές περιπτώσεις

Αυτή η έκθεση έχει εκπονηθεί από το FNR, βασίζεται στο D3.1 και μεταφράζει τους χάρτες πολιτικής που αναπτύχθηκαν για τη χρήση των οριακών γαιών σε αποτελέσματα για άλλες περιοχές που δεν χρησιμοποιούν ακόμα οριακές...

Έκθεση σχετικά με τον καθορισμό συγκεκριμένων πρακτικών εκμετάλλευσης

Το παραδοτέο D 5.3 « Έκθεση για τον καθορισμό συγκεκριμένων πρακτικών εκμετάλλευσης» έχει παραχθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Στόχος τους είναι να δώσει μια επισκόπηση των συγκεκριμένων πρακτικών εκμετάλλευσης των πιθανών...

Έκθεση για τα χαρακτηριστικά των οριακών γαιών στις πιλοτικές περιοχές

Αυτό το παραδοτέο βασίζεται κυρίως στον χαρακτηρισμό των συνθηκών που επικρατούν στις οριακές γαίες στις επιλεγμένες περιοχές μελέτης, με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργικότητας της πρώτης έκδοσης της προσέγγισης SEEMLA και την παροχή ανατροφοδότησης...