Οργανισμός Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων (FNR)

Ο Οργανισμός Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων (FNR) είναι ο κεντρικός συντονιστικός οργανισμός στη Γερμανία, για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ιδρύθηκε το 1993, από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Προστασίας του Καταναλωτή (BMEL), το οποίο χρηματοδοτεί τις δράσεις του.
Ο FNR είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση ενός συνόλου δράσεων, προσανατολισμένων στην εξεύρεση πρακτικών επίλυσης ποικίλων προβλημάτων.
Τα καθήκοντα των 83 υπαλλήλων του FNR είναι η εφαρμογή του προγράμματος Έρευνας και Ανάπτυξης «Ανανεώσιμες Πηγές» και του τμήματος των πόρων που σχετίζονται με τη βιοενέργεια από το Ταμείο για την Ενέργεια και το Κλίμα, για λογαριασμό της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, καθώς και η υποστήριξη του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Τροφίμων, Γεωργίας και Προστασίας του Καταναλωτή σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές. Επιπρόσθετα, ο FNR συλλέγει επιστημονικά και οικονομικά δεδομένα για τις βιομηχανικές διαδικασίες και τεχνολογίες. Αυτό διασφαλίζει ότι δύναται να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.
Οι προσφερόμενες από το FNR υπηρεσίες πληροφόρησης περιλαμβάνουν εξειδικευμένες ιστοσελίδες, που αφορούν ενεργειακές καλλιέργειες (www.energiepflanzen.info), βιοκαύσιμα (www.bio-kraftstoffe.info) και μετατροπή βιομάζας σε βιορευστά (www.btl-plattform.de).
Οι υπηρεσίες του FNR εμπίπτουν στις εξής κύριες κατηγορίες: συμβολή στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων και προγραμμάτων πολιτικής, παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορες ομάδες στόχους, παροχή πληροφοριών αναφορικά με τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας και με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, παροχή τεχνικών δεδομένων στα πεδία της επιστήμης και της οικονομίας.
Ο FNR χρηματοδοτεί 25 Περιφέρειες Βιοενέργειας και φιλοξενεί το Περιφερειακό Γραφείο Βιοενέργειας (www.bioenergie-regionen.de). Οι σημαντικότεροι πελάτες του είναι πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, καινοτόμες, μικρές και μεσαίες, επιχειρήσεις και άλλοι βιομηχανικοί οργανισμοί και οργανισμοί που λειτουργούν με τη μορφή δικτύων.
Εκτός από επαγγελματικές συμβουλές και οικονομική υποστήριξη, ο FNR οργανώνει και λαμβάνει μέρος σε επιστημονικά γεγονότα εθνικού και διεθνούς επιπέδου.
Το αντικείμενο του παρόντος προγράμματος αποτελεί κεντρικό σημείο δραστηριοτήτων που χρηματοδοτήθηκαν από το BMEL και τον FNR σε εθνικό επίπεδο (φυλλάδιο «Αειφόρος χρήση των δυνατοτήτων της βιοενέργειας», 2013).
www.fnr.de

Contact: Diego Piedra-Garcia – D.PiedraGarcia@fnr.de