Στόχοι


Ο βασικός στόχος του, χρηματοδοτούμενου από τον «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020», ευρωπαϊκού προγράμματος SEEMLA (ακρωνύμιο για την «Αειφορική εκμετάλλευση βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας από οριακές γαίες»), είναι η καθιέρωση κατάλληλων καινοτόμων στρατηγικών για τη χρήση της γης, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη παραγωγή ενέργειας από φυτικό υλικό σε οριακές γαίες, με παράλληλη βελτίωση των εν γένει υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Η χρήση των οριακών γαιών θα μπορούσε να συνεισφέρει στην εξομάλυνση του ταχέως αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ της αγροτικής παραγωγής και της παραγωγής βιομάζας, σε αρόσιμες γαίες.
Το έργο θα επικεντρωθεί σε τρία κύρια αντικείμενα: (α) στην προώθηση της μετατροπής των οριακών γαιών για την παραγωγή βιοενέργειας, μέσω της άμεσης δραστηριοποίησης γεωργών και δασοκτημόνων, (β) την ενδυνάμωση των τοπικών, μικρής κλίμακας, αλυσίδων εφοδιασμού και (γ) την προώθηση φυτειών βιοενεργειακών ειδών στις οριακές γαίες.
Έτσι, το SEEMLA θα εμπλέξει άμεσα στη διαδικασία γεωργούς και δασοκτήμονες, ώστε να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες συγκρούσεων με την παραδοσιακή γεωργία και θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη, μικρής κλίμακας, τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού με βιομάζα. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής βιοενέργειας και του εισοδήματος των αγροτών, σε επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και στον σχεδιασμό νέων πολιτικών και μέτρων.
Ουσιαστικό μέρος του προγράμματος αποτελεί η εξασφάλιση της περιβαλλοντικής και κοινωνικο-οικονομικής βιωσιμότητας των προβλεπόμενων δράσεων, για την επίτευξη της οποίας θα εξεταστούν μέσω αναλύσεων κύκλου της ζωής (LCA), οι πιθανές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στη χλωρίδα, στην πανίδα, στο έδαφος και στο νερό, ενώ θα αναπτυχθούν σχετικές στρατηγικές, κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής και θα συνταχθούν αντίστοιχα εγχειρίδια.
Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον Οργανισμό Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων-FNR (Γερμανία) και εταίροι είναι το Ινστιτούτο Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Ερευνών- IFEU (Γερμανία), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Βρανδεμβούργου Cottbus- Senftenberg (Γερμανία), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Δ.Π.Θ. (Ελλάδα), η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης-Α.Δ.Μ.Θ. (Ελλάδα), το Ινστιτούτο Βιοενεργειακών Καλλιεργειών και Ζαχαρότευτλων της Εθνικής Ακαδημίας Αγροτικών Επιστημών (Ουκρανία), η Εταιρεία SALIX Energy (Ουκρανία) και η Περιβαλλοντική μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Legambiente Onlus (Ιταλία).