Παραδοτέα του προγράμματος


Κατάλογος των καλλιεργειών βιοενέργειας και της καταλληλότητάς τους στις κατηγορίες οριακών γαιών

Ο κατάλογος αυτός αποσκοπεί στη διερεύνηση περαιτέρω βιολογικών χαρακτηριστικών και δημιουργεί μια βάση δεδομένων φυτών βιοενέργειας που είναι κατάλληλα για καλλιέργεια σε κάθε κατηγορία MagL. Αυτή η βάση δεδομένων θα ...
Read More

Έκθεση γενικής κατανόησης των οριακών γαιών

Το παρόν έγγραφο περιέχει μια επισκόπηση ζητημάτων που σχετίζονται με τις οριακές γαίες όπως status quo περιορισμοί της αειφορίας, αξιολόγηση της διαθεσιμότητας των οριακών γαιών, αξιολόγηση των κατάλληλων οριακών γαιών ...
Read More