Παραδοτέα του προγράμματος


Κατάλογος προτεινόμενων πολιτικών σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Η έκθεση αυτή έχει εκπονηθεί από το FNR και βασίζεται στο D3.2. Συνοψίζει και κατηγοριοποιεί τις σχετικές πολιτικές για τη χρήση των οριακών γαιών (MagL) για την παραγωγή βιομάζας για ...
Read More

Έκθεση για τις περιφερειακές πολιτικές για τη χρήση βιομάζας από Οριακές Γαίες και στρατηγικές για πιλοτικές περιπτώσεις

Αυτή η έκθεση έχει εκπονηθεί από το FNR, βασίζεται στο D3.1 και μεταφράζει τους χάρτες πολιτικής που αναπτύχθηκαν για τη χρήση των οριακών γαιών σε αποτελέσματα για άλλες περιοχές που ...
Read More

Έκθεση σχετικά με τον καθορισμό συγκεκριμένων πρακτικών εκμετάλλευσης

Το παραδοτέο D 5.3 « Έκθεση για τον καθορισμό συγκεκριμένων πρακτικών εκμετάλλευσης» έχει παραχθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης. Στόχος τους είναι να δώσει μια επισκόπηση των συγκεκριμένων ...
Read More

Έκθεση για τα χαρακτηριστικά των οριακών γαιών στις πιλοτικές περιοχές

Αυτό το παραδοτέο βασίζεται κυρίως στον χαρακτηρισμό των συνθηκών που επικρατούν στις οριακές γαίες στις επιλεγμένες περιοχές μελέτης, με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργικότητας της πρώτης έκδοσης της προσέγγισης SEEMLA ...
Read More

Έκθεση για τις έννοιες, τις συζητήσεις και τους δείκτες των οριακών γαιών

Η παρούσα έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και έχει ως σκοπό την κατάρτιση καταλόγου δεικτών για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κατηγοριών των οριακών γαιών. Ειδικότερα, ...
Read More

Επισκόπηση των πολιτικών τοπίων

Το συγκεκριμένο παραδοτέο αποτελεί μια επισκόπηση των σχετικών πολιτικών για τους πόρους βιομάζας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οριακές γαίες και τους κανονισμούς που αφορούν τις οριακές γαίες σε περιφερειακό ...
Read More