Κατάλογος προτεινόμενων πολιτικών σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο