Ινστιτούτο Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Χαιδελβέργης (IFEU)

Το Ινστιτούτο Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Χαιδελβέργης (IFEU), ιδρύθηκε το 1978 και είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μικρομεσαία επιχείρηση. Απασχολεί περίπου 55 ερευνητές, οι οποίοι αποτελούνται από ειδικούς όλων των κύριων πεδίων των περιβαλλοντικών επιστημών. Το 2013 ο ετήσιος τζίρος του ανήλθε σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ως ανεξάρτητος φορέας, για την περιβαλλοντική έρευνα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, το IFEU έχει ένα εκτεταμένο ιστορικό σε θέματα όπως τη διαχείριση αποβλήτων και υλικών συσκευασίας, τις μεταφορές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και όλους τους τομείς της βιομάζας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων τροφής, ζωοτροφής και βιοενέργειας. Το IFEU είναι ιδιαίτερα γνωστό για την τεχνογνωσία του (πάνω από 20 χρόνια), στον τομέα εκτίμησης του κύκλου ζωής (LCA) και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (EIA).
Στους πελάτες και χορηγούς του IFEU περιλαμβάνονται κυβερνήσεις, υπουργεία της ομοσπονδίας και των ομοσπονδιακών κρατών και σχετικές αρχές (όπως ο Περιβαλλοντικός Οργανισμός της Γερμανικής Ομοσπονδίας), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εθνικά και διεθνή ιδρύματα, Οργανισμοί των Η.Ε. (όπως FAO, UNEP and UNFCCC), ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώσεις και περιβαλλοντικοί οργανισμοί.

www.ifeu.de