Ινστιτούτο Βιοενεργειακών Καλλιεργειών και Ζαχαρότευτλου (IBC&SB) NAAS

Το Ινστιτούτο Βιοενεργειακών Καλλιεργειών και Ζαχαρότευτλου (IBC&SB) NAAS είναι ένα από τα κύρια επιστημονικά ινστιτούτα της Ουκρανίας για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων ερευνών πάνω στην αναπαραγωγή, στην καλλιέργεια σπόρων, στην παραγωγή σποροφύτων, στην αναπτυσσόμενη βιομηχανική καλλιέργεια και μεταποίηση βιοενεργειακών καλλιεργειών, από μίσχανθο, κεχρί, ιτιά, γλυκό σόργο, παντζάρι και άλλα.
Το Ινστιτούτο αποτελεί την κύρια οργάνωση στην υλοποίηση του προγράμματος «Πηγές Βιοενέργειας» της Εθνικής Ακαδημίας Γεωργικών Επιστημών της Ουκρανίας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν, ως συμβαλλόμενα μέρη, πάνω από 20 επιστημονικά – ερευνητικά ινστιτούτα, που βρίσκονται σε διαφορετικές εδαφοκλιματικές ζώνες της Ουκρανίας. Επίσης, το IBC&SB έχει το δικό του δίκτυο από ερευνητικούς σταθμούς και αγροκτήματα, που βρίσκονται σε ευρείες αγροτικές περιοχές.
Οι βασικές επιστημονικές δραστηριότητες του ινστιτούτου προσανατολίζονται στη δημιουργία νέων ποικιλιών και υβριδίων βιοενεργειακών καλλιεργειών υψηλής παραγωγικής απόδοσης. Λόγω του μεγάλου δικτύου ερευνητικών σταθμών, στο IBC&SB έχουν αναπτυχθεί αποδοτικές τεχνολογίες καλλιέργειας και μεταποίησης, οι οποίες έχουν προσαρμοσθεί σε διαφορετικές εδαφικές και κλιματικές συνθήκες, για την παραγωγή στερεάς, υγρής και αέριας βιομάζας. Το IBC&SB έχει την πεποίθηση ότι οι βιοενεργειακές καλλιέργειες πρέπει να καλλιεργηθούν σε οριακές εκτάσεις, που δεν είναι κατάλληλες για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών.
Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των στοιχείων της τεχνολογίας για την καλλιέργεια βιοενεργειακών καλλιεργειών, λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια αειφορίας που καθορίσθηκαν στην Οδηγία 2009/28/EU, σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, διαθέτει διαπιστευμένα εργαστήρια για τη διεξαγωγή όλων των απαιτούμενων αγρο-χημικών αναλύσεων του εδάφους και των φυτών, προκειμένου να φέρει εις πέρας τη συνεχόμενη παρακολούθηση των δεικτών της γονιμότητας του εδάφους, κατά την καλλιεργητική περίοδο των πολυετών βιοενεργειακών καλλιεργειών.

www.bio.gov.ua