Δράσεις


Πακέτο εργασίας 1 – Διαχείριση του προγράμματος

Το αντικείμενο αυτού του πακέτου εργασίας (ΠΕ) είναι να καθοδηγήσει, διευκολύνει, συντονίσει και εξασφαλίσει την υλοποίηση του προγράμματος και με τη στενή και θετική συνεργασία των εταίρων του να επιτύχει τους στόχους του προγράμματος, των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του. Το FNR, ως επικεφαλής της κοινοπραξίας, είναι υπεύθυνος φορέας και το σημείο επαφής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ).
Το ΠΕ1 περιλαμβάνει τους ακόλουθους αντικειμενικούς στόχους:
– καθορισμός του τρόπου συνεργασίας μεταξύ των εταίρων στο πρόγραμμα
– εξασφάλιση εσωτερικής επικοινωνίας και συντονισμού
– επίβλεψη οικονομικής υπευθυνότητας και υπεργολαβιών
– παροχή αναφορών στην ΕΕ.

Πακέτο εργασίας 2 – Κατανοώντας τις οριακές γαίες – γενικό πλαίσιο, επιλογή δεικτών, κριτήρια αξιολόγησης
Το αντικείμενο αυτού του ΠΕ είναι ο προσδιορισμός του όρου «οριακές γαίες» (ΟρΓ) μέσω ανασκόπησης της κοινής αντίληψης περί ΟρΓ και όλων των κατηγοριών τους. Περιλαμβάνει την επισκόπηση και κατανόηση της επιστημονικής διαμάχης περί ΟρΓ, των περιορισμών βιωσιμότητας στη χρήση τους, την αποτίμηση της διαθεσιμότητας ΟρΓ, την ποικιλία φυτών (ποωδών και ξυλωδών), τις τεχνικές συγκομιδής, μεταφοράς και επιμελητείας και τέλος θέματα σχετικά με την τελική μετατροπή της βιομάζας σε ενέργεια.
Τελικό αποτέλεσμα των δράσεων του ΠΕ2 θα είναι η θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού και χαρτογράφησης οριακών γαιών.

Πακέτο εργασίας 3 – Πολιτικές και διοικητικοί κανονισμοί παραγωγής βιομάζας για βιοενέργεια σε οριακές γαίες.

Το αντικείμενο αυτού του ΠΕ είναι να καταγράψει τις περιφερειακές, εθνικές ή ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται στις περιοχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν άμεσα τη χρήση ΟρΓ. Σε επόμενη φάση οι πολιτικές αυτές θ’ αναλυθούν και θα διατυπωθούν προτάσεις κυρίως προς τους ενδιαφερόμενους φορείς σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, το ΠΕ3 θα παρέχει εισηγήσεις προς την ΕΕ για τις κατάλληλες και μάλιστα πρακτικές βελτιώσεις στην αειφορική εκμετάλλευση βιομάζας από ΟρΓ. Τα αποτελέσματα θα εφαρμοστούν στις πιλοτικές περιοχές και θα παρουσιαστούν/συζητηθούν σε εθνικά συνέδρια και άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται στο ΠΕ7.
Τα κύρια αντικείμενα αυτού του ΠΕ είναι:
– ανάλυση του κανονιστικού πλαισίου και των πολιτικών που σχετίζονται με την εκμετάλλευση ΟρΓ για παραγωγή ενέργειας.
– παροχή εισηγήσεων στις περιφερειακές διοικήσεις για τις κατάλληλες και πρακτικές βελτιώσεις της αειφορικής παραγωγής βιομάζας από ΟρΓ.
– αποτίμηση της διαθεσιμότητας περιφερειακών σχεδίων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και συμπερίληψη της βιομάζας από ΟρΓ στον τρέχοντα σχεδιασμό των χωρών στόχων.
– ανάπτυξη εισηγήσεων και κατευθυντήριων γραμμών για την επιτυχή αναγνώριση των παραπάνω σχετικών πολιτικών.

Πακέτο εργασίας 4 – Περιβαλλοντική και Κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση

Το ΠΕ4 συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση της βιωσιμότητας της αξιοποίησης βιομάζας από ΟρΓ, καθώς καλύπτει τους βασικούς πυλώνες της βιωσιμότητας, δηλ. τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα.
Ο βασικός στόχος είναι να παραχθεί μια πλήρης ανάλυση της κοινωνικο-οικονομικής απόδοσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τόσο των γενικότερων επιλογών εκμετάλλευσης ΟρΓ, όσο και των ιδιαίτερων περιπτώσεων των πιλοτικών περιοχών του SEEMLA που αναφέρονται στο ΠΕ5. Μέσω αυτού, οι ενδιαφερόμενοι αναπτυξιακοί παράγοντες θα έχουν στη διάθεσή τους μια εμβριθή βάση δεδομένων και επιλογών για να αποφασίσουν, μέσω κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, ποιο σχήμα αξιοποίησης της βιοενέργειας από ΟρΓ είναι καταλληλότερο σε δεδομένες συνθήκες.
Η κοινωνικο-οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση διακρίνεται σε τρεις δράσεις: την ανάλυση κύκλου ζωής, την ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη διάρκεια του κύκλου ζωής και την κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση. Των εργασιών αυτών θα έχει προηγηθεί ο καθορισμός όλων των εννοιών, καθώς και του πλαισίου που θα διασφαλίσει την ισοδύναμη ολοκλήρωση και των τριών δράσεων.

Πακέτο εργασίας 5 – Παραγωγή βιοενέργειας σε ΟρΓ πιλοτικών περιοχών

Το κύριο αντικείμενο του ΠΕ5 είναι να αξιοποιήσει αποτελέσματα πειραματικών εφαρμογών σε πιλοτικές περιοχές, ώστε να αξιολογήσει και να βελτιστοποιήσει τα απαραίτητα εργαλεία στην παραγωγή βιομάζας από ΟρΓ, κάτω από πραγματικές συνθήκες. Οι πιλοτικές περιοχές θα εξυπηρετήσουν στην αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών (περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά) και, περαιτέρω, στη μεταφορά αυτής της γνώσης και σε άλλες υποχρησιμοποιούμενες ΟρΓ.
Σε στενή συνεργασία με το ΠΕ6, αυτό το ΠΕ θα εφαρμόσει μεθόδους και εργαλεία σε επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές που βρίσκονται: στη Lusatia (Γερμανία), Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ελλάδα) και Vinnitsa, Poltava Volyn και Lviv (Ουκρανία). Ανατροφοδότηση θα δοθεί προς το ΠΕ6 με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της προσέγγισης των ΟρΓ μέσω του SEEMLA.

Πακέτο εργασίας 6 – Ανάπτυξη της προσέγγισης SEEMLA: εφαρμογές, κατευθυντήριες οδηγίες και εισηγήσεις πολιτικών.

Το ΠΕ6 στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης στην εκμετάλλευση των ΟρΓ για παραγωγή ενέργειας. Η προσέγγιση αυτή θα κεφαλαιοποιήσει τη γνώση και την εμπειρία που θα αποκτηθεί από το πρόγραμμα, μέσω της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων των ΠΕ2 έως ΠΕ6 σε εφαρμογές και βιβλία οδηγούς, τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν ενδιαφερόμενους φορείς, επενδυτές και αρμόδιους για τη διαμόρφωση αντίστοιχων πολιτικών στον εντοπισμό ΟρΓ και στην επιλογή των κατάλληλων δράσεων αξιοποίησης τους στην παραγωγή βιοενέργειας.
Η συνολική στρατηγική εκμετάλλευσης των ΟρΓ για βιοενέργεια θα τύχει εποικοδομητικής κριτικής από εμπλεκόμενους φορείς, ειδικούς σε θέματα βιομάζας και διοικητικά στελέχη μέσω σεμιναριακών δράσεων (webinars) που θα οργανωθούν στο ΠΕ7.
Βιβλία οδηγοί και εγχειρίδια χρήσης της όλης προσέγγισης θα εκπονηθούν και θα μεταφορτωθούν στην παρούσα ιστοσελίδα, εξυπηρετώντας ως υποστηρικτικά εργαλεία κάθε ενδιαφερόμενο αλλά και για τους αρμόδιους διαμόρφωσης των αντίστοιχων πολιτικών.

Πακέτο εργασίας 7 – Επικοινωνία, διάχυση και εμπλοκή ενδιαφερομένων

Ο γενικός σκοπός αυτού του πακέτου εργασίας είναι να επικοινωνήσει, διαχύσει και εκμεταλλευτεί τα εργαλεία και τη μεθοδολογία του SEEMLA καθώς και τα αποτελέσματα και διδάγματα του προγράμματος σε ομάδες στόχους, ενδιαμέσους και ενδιαφερόμενους φορείς δημιουργώντας πολλαπλασιαστικές επιδράσεις. Επιπλέον στόχος είναι η προώθηση μιας διαδικασίας διαλόγου και αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων για τη βελτίωση και το συντονισμό των περιφερειακών πολιτικών σε ευρωπαϊκές χώρες.
Οι δράσεις του ΠΕ7 θα εφαρμοστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και ακολουθούν μια τετραπλή στρατηγική:
1. Ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας και εφαρμογή επικοινωνιακής δράσης με στόχο την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
2. Δράσεις ενημέρωσης-συνειδητοποίησης και διαμόρφωσης συναίνεσης που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό, σε διοικητικά στελέχη, φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, αγρότες, δασοκτήμονες κλπ.
3. Οριζόντιες και κατακόρυφες δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και μεταβίβαση των επιτευγμάτων σε φορείς εκτός των ομάδων της κοινοπραξίας και μετά τη λήξη του προγράμματος.
4. Προώθηση μέσω δικτύου της διαδικασίας διαλόγου και αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων για τη βελτίωση και το συντονισμό περιφερειακών πολιτικών σε ευρωπαϊκές χώρες.