Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ.)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ.) είναι μια από τις επτά ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους και καθήκον της αποτελεί η εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο. Ο χώρος ευθύνης της περιλαμβάνει τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και διοικητικά διαιρείται σε τρεις Γενικές Διευθύνσεις.
Στο πρόγραμμα SEEMLA συμμετέχει μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων (Γ.Δ.Δ.Α.Υ.), η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των δασών, καθώς και στον αγροτικό τομέα. Το σύνολο του επιστημονικού & τεχνικού προσωπικού της υπερβαίνει τα 1.200 άτομα, ενώ η οργανωτική διάρθρωσή της περιλαμβάνει τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, δώδεκα (12) Διευθύνσεις Δασών, είκοσι έξι (26) Δασαρχεία, δύο (2) Διευθύνσεις Αναδασώσεων και δύο (2) Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων. Η έκταση της περιοχής ευθύνης της, ανέρχεται σε 32.968 τετρ. χιλιόμετρα περίπου, εκ των οποίων ποσοστό 42% καλύπτεται από δάση και 37% από γεωργικές καλλιέργειες. Το έργο της επικεντρώνεται στην αειφόρο διαχείριση των δασών, με σκοπό τη διατήρηση του πολυλειτουργικού τους ρόλου και τη διηνεκή παροχή των πολλαπλών αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρει το δασικό οικοσύστημα, στην προστασία των δασών, στη διατήρηση και αύξηση του θηραματικού πλούτου, στην κατασκευή δασοτεχνικών έργων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των δασικών βιομηχανιών, στην προώθηση χρήσης της βιοενέργειας και της ευρύτερης πράσινης οικονομίας, στον μετριασμό της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στα δάση, στην ενίσχυση των παραδασόβιων πληθυσμών σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, στην προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου, στην πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που αφορούν το δασικό και αγροτικό περιβάλλον και στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, όσον αφορά θέματα υδατοκαλλιέργειας και εποικισμού-αναδασμού.
Η Α.Δ.Μ.Θ., μέσω ελληνικών και ευρωπαϊκών περιφερειακών προγραμμάτων, είναι υπεύθυνη για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού έργων, όπως και άλλων δραστηριοτήτων που οδηγούν στην ανάπτυξη των υποδομών σε βασικούς τομείς, καθώς και στην αξιοποίηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση των υπαλλήλων που επανδρώνουν τις Δασικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και την κατοχή, εκ μέρους της, του προβλεπόμενου πιστοποιητικού διαχειριστικής επάρκειας, καθιστούν την προαναφερόμενη διοικητική δομή ως απολύτως κατάλληλη για την τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση ανάλογων δράσεων & συνεργασιών.

www.damt.gov.gr