Έκθεση σχετικά με τον καθορισμό συγκεκριμένων πρακτικών εκμετάλλευσης