Έκθεση για τις έννοιες, τις συζητήσεις και τους δείκτες των οριακών γαιών