Έκθεση για τα χαρακτηριστικά των οριακών γαιών στις πιλοτικές περιοχές